СД „Начеви – 90 С-ИЕ“ подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

На 18.01.2017 г. СД „Начеви – 90 С-ИЕ“ подписа договор BG16RFOP002-1.001-0061-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката с предмет изпълнение на проектa: „Повишаване иновационната дейност на СД “Начеви-90-С-ИЕ”, в областта на мехатрониката, чрез внедряване в серийно производство и пазарна реализация на полезен модел – “умен диван”.

Номер на договора за финансиране: BG16RFOP002-1.001-0061-C01
Финансираща програма: Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност
Приоритетни оси: Технологично развитие и иновации
Наименование на процедура: Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 1 663 510.24
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 998 106.14
Срок на изпълнение, месеци: 12
Начална дата: 18.01.2017 г.
Крайна дата: 18.01.2018 г.
Наименование на проекта: Повишаване иновационната дейност на СД “Начеви-90- С-ИЕ”, в областта на мехатрониката, чрез внедряване в серийно производство и пазарна реализация на полезен модел – “умен диван”.
Кратко описание на проекта: Проектът е свързан със закупуването и въвеждането в експлоатация на: Настилачна маса – 20 м., настилачна машина – 1 бр., CNC-Cutter – 1 бр., едноиглова машина – 30 бр., двуиглова машина -7 бр., плотер – 1 бр., дигитайзер – 1 бр., пневматичен плот – 30 бр., съоражение за обработка на влакна- 1 бр., работен плот- 1 бр., шлайф машина – 1 бр., както и придобиване/разработване на 1 бр. специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативния продукт “умен диван” и 1 бр. софтуер за проектиране на мебели.

С помощта на тези активи ще се внедри продуктовата иновация “умен диван”. Иновацията претендира за новост както на европейския, така и на световните пазари. Интелигентния диван представлява мека мебел с множество функции (затопляне, охлаждане, релакс механизъм, озвучителна система, мултимедийна станция) с вграден софтуер. Всички механизми се управляват от таблет, съобразно зададените темперетурни и звукови режими. Същевременно има възможност за управление на целия дом от една мултимедийната станция. Интелигентния уред е снабден с контролно средство(таблет) със специално разработен софтуер за управлението на всички модули. Интелигентност, високо качество и ниски цени ще позволят на “умните” дивани да намерят пазарна реализация в национален и световен мащаб.

Оборудването ще се закупи със средства по Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020 г., като общата сума на инвестицията е 1 663 510.24 лв., от които 998 106.14 лв. безвъзмездна финансова помощ (848 390.21 лв. европейско и 149 715.93 лв. национално съфинансиране) и 665 404.10 лв. собствено съфинансиране.

Основна цел на проекта: Повишаване на иновационната дейност на НАЧЕВИ-90-С-ИЕ, чрез внедряване в производство и пазарна реализация на полезен модел “умен диван”, попадащ в специфичните тематичните области на ИСИС – мехатроника и чисти технологии- интелигентни системи и уреди.

Дългосрочни цели:
1. Повишаване на научния и иновативен капацитет на предприятието
2. Установяване на трайни тенденции към увеличаване на положителния финансов резултат
3. По-нататъшно утвърждаване на международния пазар и запазване на вътрешния пазар
4. Оптимално използване на производствените мощности
5. Повишаване на конкурентоспособността на предприятието

Краткосрочни цели:
1. Пазарна реализация на нов продукт – “умен диван”, попадащ в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС
2. Осигуряване стабилен растеж на печалбата и възвращаемост на инвестициите
3. Нарастване на производителността на предприятието с 20%
4. Нарастване на нетните приходи от продажби с 50%
5. Разкриване на нови пазари и увеличаване на приходите от износ с 50%
6. Въвеждане на продуктова иновация чрез екодизайн. Въвеждане на Схема за екологично управление и одит(EMAS)

Резултати:
1. Доставени, инсталирани, тествани и пуснати в експлоатация предвидените за закупуване машини и оборудване
2. Внедряване в производство на нов за пазара на мебели продукт – “умен диван”
3. Повишаване на научния и иновативен капацитет на предприятието
4. Осигуряване стабилен растеж на печалбата и възвращаемост на инвестициите
5. Нарастване на производителността на предприятието с 36.59%
6. Нарастване на нетните приходи от продажби с 50%
7. Намаляване на производствения брак с над 90%
8. Утвърждаване на международните пазари и запазване на вътрешните такива
9. Повишаване на конкурентоспособността на предприятието;
10. Внедряване на екоиновации в предприятието.