Новини

Фирма „НАЧЕВИ – С-ИЕ“ СД обявява Процедура за избор външен изпълнител/и

Фирма „НАЧЕВИ – С-ИЕ“ СД в качеството му на бенефициент по Договор № BG16RFOP002-1.001-0061-C01/2017 г. за БФП обявява Процедура за избор външен изпълнител/и с предмет “Доставка и въвеждане в експлоатация на Системен софтуер за “умен диван”.