Новини

Процедура за избор на външен изпълнител/и

Фирма „НАЧЕВИ – С-ИЕ“ СД  в качеството му на бенефициент по Договор № BG16RFOP002-1.001-0061-C01/2017 г. за БФП обявява Процедура за избор външен изпълнител/и с предмет „Закупуване и въвеждане в експлоатация на машини, оборудване и софтуер за производство на мека мебел (6 обособени позиции).”